Microsoft PowerPoint – 2021-04-29_PPT_20JahreVDR_V2.pptx