Freiberg Dom Museum_Fotos Tino Simon

Links: RFA-Messung, Dom St. Marien, Freiberg. Mitte: Langhaus, Dom St. Marien, Freiberg. Rechts: IRR, Freiberg Museum. Fotos: Tino Simon.